Kapesní vojenská příručka 1928 – 29

Název: Kapesní vojenská příručka 1928-29
Autor: škpt.Richard Loschner /škpt. Artur Dostál
Rok vydání: 1928
Nakladatelství: Loschner-Dostál, expedice voj.příruček, České Budějovice

V prosinci jsme získali tento výtisk Kapesní vojenské příručky, kterou sestavili škpt. Richard Loschner a škpt. Artur Dostál. Nejednalo se o oficiální příručku československé armády nebo Ministerstva obrany. Jednalo se o soukromou iniciativu obou autorů, kterou chtěli být nápomocni, jak nováčkům, tak i všem sloužícím poddůstojníkům i frekventantům vojenských škol. Z kusých informací, které se nám o publikaci podařilo zjistit, byla tato příručka velmi oblíbená, o čemž svědčí i to, že námi získaný výtisk je již VII.vydání.
Celá příručka se pak každý rok aktualizovala podle změn ve výcvikových řádech, výstroji, výzbroji atd. Publikace je pak doplněna o řadu nákresů, fotografií a obrazových příloh.Celkem je tak na 512 stranách detailně popsáno vše, co by měl voják československé armády znát.

Obsah

Služební řád
 • Základní povinnosti vojenské služby
 • Základní služební ustanovení
 • Denní řád, budíček, večerka, raport
 • Hlášení gážistů a mužstva
 • Prosby, stížnosti a odměny
 • Vyhlášení rozkazů
 • Péče o zdraví mužstva, zdravotní předpisy
 • Kázeňský řád
 • Předpisy o pořádku v obydlích
 • Dozorčí služba
Strážní služba
 • Všeobecná ustanovení
 • Rozdělení stráží
 • Střídání stráží a strážných
 • Povinnosti a chování stráží a strážných
 • Zjišťování
 • Vzdávání pocty strážemi a strážnými
Cvičební řád pro pěší vojsko
 • Účel a rozdělení výcviku, výcvik jednotlivce, povinnosti velitelů, způsoby velení, povely, znamení paží, píšťalkou a polnicí, vysvětlení některých pojmů
 • Výcvik jednotlivce (cviky beze zbraně)
 • Druhy pochodu
 • Cviky s puškou
 • Nabíjení pušky a skrytí nábojů
 • Palba a prohlídka zbraně
 • Vojín v boji, využívání terénu, pozorovatel, pátrač, posel
 • Ráz boje pěchoty (všeobecně) – útočný boj
 • Obranný boj
 • Schema posic v obraně
 • Výcvik družstva
 • Výcvik čety
 • Výcvik roty
 • Výcvik praporu
 • Zvláštní druhy boje (přepad, styčné voje, noční boj, boj v lese)
 • Vojenské pocty
 • Vojenské signály polnicí

Polní řád
 • Přesuny a pochody
 • Ubytování
 • Zajištění za ubytování (přední stráže)
 • Příklad hlášení velitele hlavní polní stráže
 • Příklad hlášení velitele polní stráže
 • Kterak sestaviti správné hlášení
Nauka o ručních střelných zbraních
 • Puška vz.24
 • Pistole vz.24
Nauka o ručních granátech
 • Ruční granát vz. Janeček
 • Ruční granát vz. Škoda
 • Vejčitý granát vz.21
 • Cvičný granát vz.21
 • Cvičný puškový granátomet vz.23
Střelecká instrukce branné moci
 • Teorie střelby
 • Výcvik ve střelbě z pušky
 • Střelba zápalkami
 • Školní střelba ostrými náboji
 • Střelecké programy
 • Chování se na střelnici
 • Služba cílných
 • Střelecké odměny
 • Zaměřovací a kontrolní přístroj
 • Výcvik ve střelbě z pistole
 • Výcvik ve vrhu a střelbě ručním granátem
 • Výcvik ve střelbě granátem
 • Zkoušky z vrhu granátem
 • Bojový výcvik ve střelbě, zjišťování a odhad vzdáleností
 • Polní střelba jednotlivce
 • Střelecký výcvik jednotek ( družstvo, četa, rota)
Boj plynem a ochrana proti němu
 • Chemie bojových plynů
 • Umělý dým a mlha
 • Boj plynem
 • Ochrana proti bojovým plynům
 • První pomoc
 • Návod ke cvičení s úplnou maskou vz.23

Minomety

Spojení a spojovací služba
 • Úkoly velitelství, spojení, spojovací plán
 • Druhy pojítek (telegraf, telefon, radiotelegrafie,telegrafie zemní)
 • Optické spojení a postup při signalizování vlajkami
 • Morseova abeceda
 • Spojení letadel a balonů se zemí
 • Spojení s letci a balony, přímé dodávání zpráv
 • Vrhání zpráv, pozorování – pozorovatelny
 • Rakety, identifikační terče, signální terče, označování přední linie
 • Manipulační služba
 • Stavební služba a polní stavba
 • Přístroje
 • Spojovací služba v různých fázích boje
 • Organisace spojovací služby

Nauka o terénu
 • Vodopis
 • Místopis (topografie)
 • Popis nerovnosti půdy (horopis)
 • Části vyvýšenin a jejich tvar
 • Popis rázu krajiny (chorografie)
 • Účel a použití map
 • Rekognoskování (průzkum)
Polní opevnění s obrazovou přílohou I. a II.
 • Všeobecně
 • Střelecká stanoviště
 • Boční palba
 • Zřízení pozorovatelen a spojení
 • Komunikace a maskování
 • Překážky
 • Úkryty
Samočinné zbraně (kulomety)
 • Úvod
 • Kulomet Schwarzlose vz.7/24 (popis hlavních částí)
 • Nabíjení a vybíjení
 • Rozkládání a skládání
 • Výměna hlavně
 • Činnost kulometu Schwarloze vz.7/24
 • Odvádění páry při střelbě
 • Poruchy
 • Součásti výstroje kulometu Schwarloze vz.7/24
 • Obsah brašničky a schránky na potřeby
 • Střelivo
 • Organisace a výcvik kulometného družstva
 • Organisace a výcvik kulometné čety
 • Organisace a výcvik kulometné roty
 • Střelba z těžkého kulometu Schwarloze vz.7/24
 • Střelba účinná
 • Zvláštní druhy střelby
 • Povely k palbě
 • Taktické použití kulometů
 • Všeobecné podmínky pro použití kulometů
 • Střelba přímá a nepřímá
 • Organisace a úprava velení
 • Úloha důstojníků a poddůstojníků roty
 • Útočný boj
 • Obranný boj
 • Kulometná seskupení
 • Ustrojení a odsrojení koně
Lehký kulomet ZB vz.26
 • Popis hlavních částí
 • Zásobník úplný
 • Potřeby a součástí výstroje k lehkému kulometu
 • Ozbrojení lehkého kulometu
 • Pojištění, vybíjení a zjednání jistoty
 • Rozbírání a skládání lehkého kulometu
 • Čištění kulometu po střelbě
Organisace čs.branné moci
 • Vrchní velitel veškeré branné moci
 • Ministr Národní Obrany
 • Vojenské rozdělení republiky a mírové rozložení armády
 • Zbraně hlavní – pěchoty
  • horská pěchota
  • hraničárská pěchota
  • útočná vozba
  • pojmenování pluků
  • dělostřelectvo lehké
  • dělostřelectvo hrubé
  • dělostřelectvo horské
  • dělostřelectvo těžké
  • dělostřelectvo speciální
  • letectvo
  • jezdectvo
 • Zbraně pomocné –ženijní vojsko
  • telegrafní vojsko
  • automobilní vojsko
  • vozatajstvo
 • Služby – úloha a organisace služeb v míru
 • Vzdělávací a vědecké ústavy
 • Technické služby
 • Různé služby
Výňatek z předpisů stejnokrojových
Doplněk k Služebnímu řádu A-I-1