Bojové plyny a plynové masky (publikace 1937)

Název: Bojové látky a plynové masky (Odborná knihovna Spolku drogistů Československa-1.svazek)
Vydal: Spolek drogistů Československa
Rok vydání: 1937
Vytiskl: Grafotyp Smíchov, Praha

V roce 1937 uspořádal Spolek drogistů Československa kurs o bojových látkách, plynových maskách a úloze drogistů v rámci civilní protiletecké obraně. Vedení spolku se pak rozhodlo vydat tuto publikaci jako pomůcku pro samotné drogisty. V době první republiky mohl drogista ve svém obchodě prodávat plynové masky, musel, ale složit úřední zkoušky. Musel se tedy naučit nejen charakteristiku bojových látek, ale také jejich působení na organismus i předměty, musel znát způsoby dekontaminace, použití plynových masek, legislativních podmínek prodeje plynových masek, ale musel dokonce ovládat i zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům z roku 1935 a následných vládních nařízení, týkající se této problematiky. Samotný Spolek drogistů Československa vnímal tuto publikaci jednak jako příspěvek ke vzdělávání svých členů a v neposlední řadě jako příspěvek k obraně Československé republiky.

Samotná publikace o rozsahu 108 stran textu je doplněna nákresem plynové masky s popisem jednotlivých částí a přehlednou tabulkou nejdůležitějších bojových látek. Protože tato kniha vyšla z popudu komerčního spolku, jsou poslední tři strany věnovány inzerci. Pokud Vás zajímá, jak tato inzerce vypadá, máte jí možnost shlédnout ve fotogalerii ,,Expozice exponáty – Bojové látky a plynové masky“.(více)

Teď si můžete přečíst předmluvu knihy z pera J.Zábala (jednatel Spolku) a Fr.Kremličky (předseda Spolku):

,,Účelem této knihy, kterou předkládáme celé československé veřejnosti a v první řadě všem příslušníkům stavu drogistického, je snaha přispěti k výchově občanstva v protiplynové obraně a zejména pak k přípravě drogistů pro jejich významný úkol, který na sebe vezmou nejen jako prodavači plynových masek a jiných ochranných protiplynových prostředků, ale také jako rádci a instruktoři širokých vrstev občanstva v protiplynové obraně.

Podnětem k vydání této knihy byl dán na protiplynovém kursu, pořádaném pro drogisty Spolkem drogistů Československa a také v jejím obsahu jsou shrnuty přednášky přednesené na tomto kursu – i když některé statě jsou zde napsány jinými odborníky. Obsah knihy je však ještě rozšířen o nové odborné a vědecké poznatky – právě tak jako o nové právní předpisy, které byly dodatečně vydány.

Zatím co vědecká stať docenta MUDr. et Dr.techn.Ing.K.Kácla poskytne čtenáři jedinečnou možnost seznámiti se podrobně s pathologií a terapií bojových látek – najde drogista ve statích Ing.Fr.Kratochvíla a JUC.K.Zuckera, jakož i v souboru připojených právních předpisů vše, co potřebuje k dokonalé přípravě k úřední zkoušce, předepsané pro prodavače plynových masek.

Doufáme, že kniha bude vděčně přijata nejen všemi příslušníky drogistického stavu, ale také celou naší veřejností.“

Obsah

 • Úkoly drogisty v civilní protiletecké ochraně ( škpt.děl. Jan Rosenbaum)
 • Škody působené chemickými bojovými látkami a jejich náprava (MUDr. et Dr.techn.Ing.Karel Kácl)
  • Rozdělení a charakteristika bojových látek
  • Působení bojových látek na lidi a asanace otrav
  • Působení bojových látek na zvířata a asanace otrav
  • Působení bojových látek na potraviny a píci a asanace škod
  • Asanace území , místností a předmětů
  • Seznam nejdůležitějších asanačních prostředků
 • Co se žádá od prodavače plynových masek (Ing.František Kratochvíl)
  • Aerochemický útok
  • Protiplynová obrana
 • O živnosti prodeje plynových masek s hlediska právního (JUC. Karel Zucker)
 • Zákon č.82 Sb. z. a n. z 11.dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům
 • Vládní nařízení č.83 Sb. z. a n. ze dne 17.dubna 1935 o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu
 • Vládní nařízení č.192 Sb. z. a n. ze dne 9.července 1937, jímž se mění a doplňuje vládné nařízení ze dne 17.dubna 1935, č.83 Sb. z. a n., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž se vydávají ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně proti leteckým útokům
 • Přehled zkušební látky pro zkoušky prodavačů plynových masek
 • Vzory žádostí
  • Žádost za připuštění ke zkoušce
  • Žádost o koncesi pro prodej plynových masek a jiných předmětů, sloužících k ochraně proti leteckým útokům
 • Vzor na sestavení příruční lékárničky pro domáctnost