Vojenský zpěvník 1938 (Vojenský ústav vědecký)

Název: Vojenský zpěvník
Ilustrace: Oto Matousek
Vydal: Vojenský ústav vědecký (schváleno MNO čj.13119-hl. št./5.odděl.1938)
Rok vydání: 1938
Vytiskl: Melantrich Praha

Místo popisu této útlé knížečky, jsme se rozhodli zveřejnit kompletní přepis ,,Úvodního slova“,které je součástí tohoto zpěvníku. Myslíme si, že to nejlépe vystihne atmosféru doby,ve které vznikl.

Úvodní slovo

Hudba má rozhodující vliv na duševní rozpoložení člověka. Lze jí vyjádřit radost i bolest, nadšení i beznaděj. Ještě účinnější je v tomto smyslu píseň, např. lidová, spojená s vhodným textem.

Vojenský život je v naší lidové písni zachycen velmi bohatě: radost, vtip, smutek i odhodlání. Jsou obsahem nesčetných písní vojenských. Písně tohoto druhu vznikaly v dobách, kdy měl náš voják k vojenskému životu jiný poměr než dnes. Verbovali na vojnu, vojna slibovala dobrodružství, mnohý proto šel: jiného zradilo děvče nebo trápila chudoba, neviděl jiného východiska a šel také, a ještě z jiných a jiných důvodů se dávali verbovat.

Dnešní poměr našeho vojáka k vojně je zcela jiný. On ví, že je k tomu, aby bránil v čas potřeby svůj stát, je z hlouby duše přesvědčen, že je to jeho svatá povinnost, a ví, že tuto povinnost musí do krajnosti splnit. Píseň mu má usnadňovat těžkou a odpovědnou službu a posilovat jeho sebevědomí

A odvahu. Proto musí v ní ustoupit všechna nerozhodnost, trpkost a vše, co podlamuje jeho schopnost k odporu a činí jej změkčilým.

Zahajujeme sbírku vojenských pochodových písní sešitem, obsahujícím řadu písní, které byly v soutěži, pořádané r. 1937 ministerstvem národní obrany, uznány za nejlepší, kromě toho je tu i několik jiných písní, získaných mimo tuto soutěž. Při posuzování bylo dbáno především toho, aby byly zajímavé, zpěvné, nepříliš těžké, energické a po textové stránce veselé i povzbuzující. Je to první pokus o naší československou vojenskou píseň. Podobné soutěže míní ministerstvo národní obrany příležitostně opakovat. V dalších sešitech budou vydány též naše nejlepší vojenské pochodové písně lidové. Je třeba vyzkoušet všechny v co nejširším měřítku, aby se poznalo, při kterých se armádě nejlépe pochoduje. Budou nahrány na gramofonové desky, aby mělo vojsko živý a přesný vzor správného nácviku každé písně.

Je žádoucí, aby se zpěvu pochodových písní účastnilo co možná všechno mužstvo. Poněvadž však zpěváci nemají stejnou tzv. hudebnětechnickou úroveň, nebude mnohým tak snadno přiučit se neznámým melodiím a novým textům, kdežto jiným nácvik písní nezpůsobí zvláštních obtíží. Lze se domnívat, že se u každého útvaru vyskytne jednotlivec, který dovede podle not zazpívat. Takový by se stal cvičitelem ostatních. Ale stejně jistě se objeví mužstvem houslista, nebo hráč na některý dechový nástroj, anebo někdo, kdo alespoň částečně ovládá hru na klavír, harmonium anebo harmoniku. I ten by se mohl ujmout nácviku, i kydž se třeba doposud nikdy podobnou věcí nezabýval.Pro takový příklad je myšlen tento jednoduchý návod.

1. Cvičitel přečte nejprve správně a výrazně text písně.

2. Zazpívá nebo zahraje celou píseň. ( Je-li cvičitel zpěvákem, přednese píseň s textem, hraje-li jen na některý nástroj, zahraje ovšem jen melodii).

3. Poté cvičí se zpěváky píseň, ale po kratších, na př. čtyřech taktových úryvcích. Ovládnou-li zpěváci první část písně, přikročí k druhé a pak k dalším, při tom vždy spojuje nově nacvičený úryvek s částmi předchozími. Tento způsob vede rychle k cíli a má zároveň tu výhodu, že se mužstvo bez zvláštní námahy naučit písni nazpaměť. – Velmi dobře lze též studovat píseň tím způsobem, že pěvci nejdříve text podle not ostře deklamují, ovšem bez melodie, a pak teprve jej spojují s nápěvem. Takto nacvičená píseň se vyznačuje bezpečným, ostrým rytmem a ten je konec konců hlavní složkou pochodové písně.

Poněvadž někdy působí při pochodu potíže zahájení zpěvu, doporučuje se, aby byli u každého útvaru seskupení dobří pěvci, kteří by zpěv s náležitou energií zahájili, ostatní se pak přidají. Stačí, je-li takových dobrých zpěváků několik (v ruské armádě začíná zpěv sólový předzpěvák a sbor mu odpovídá). Důležité je začít v správné tónině, která je u každé písně volena tak, aby jí většina vojáků mohla lehce vyzpívat. Není-li u útvaru zpěváka, který by dovedl alespoň přibližně odhadnout výšku počátečního tónu, bude po ruce ladička. Mohlo by se náhodou stát, že by se u některého útvaru sešli převahou pěvci jen s vysokým nebo jen s hlubokým hlasem. V takovém případě je na cvičiteli, aby sám volil nejvhodnější tóninu. Aby bylo dosti času k oddechu mezi jednotlivými částmi písně, nutno přesně dodržovat pausy, v písni, v které není výjimečně paus anebo je jich jen zcela málo, musí si mužstvo vydechnout střídavě. Mezi jednotlivými slokami je třeba delších přestávek, čtyři těžké doby (čtyři dvojkroky). Vojáci potom s tím větší chutí a přesností budou ve zpěvu pokračovat.

Tohoto zpěvníku lze užít též na všech školách jako vhodné pomůcky při branné výchově. Poslouží dobré věci, přijdou-li na vojnu lidé, kteří budou už hlavní pochodové písně znát. Kromě toho mládež bude jistě hrdá na to, že zpívá tytéž písně jako vojsko, když pochoduje. A bude zase o jedno pouto víc,

Které sblíží armádu s civilním obyvatelstvem, a toho si přeje co nejupřímněji jak vojenská správa,tak zajisté i všechno občanstvo naší republiky.

Seznam písní

1. Přišlo včera psaní (hudba Josef Bohdanecký, slova Bohuš Fortelný)

2. Čím že, synček, budeš (hudba Jiří Fiala, slova Bohuš Fortelný)

3. Pod Gerlachem (hudba šrtm.Ferdinand Škrobák, slova Ludva Volbrecht, Bohuš Fortelný)

4. Travička zelená (hudba J.Harapát, slova Bohuš Fortelný)

5. Jedou dragouni (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

6. Naše rota (hudba J.Mach, slova Josef Paštika)

7. Dělostřelecká (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

8. Nad horou svítá (hudba Josef Křička, slova Bohuš Fortelný)

9. Kamaráde, vstávej (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

10. Jdou vojáci na střelnici (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

11. Jedou chlapci (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

12. Roty jdou (hudba Rudolf Polický, slova R.P., Bohuš Fortelný)

13. Postavíme čtyři mosty (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

14. Měla jsem chlapce (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

15. Když ráno vstávám (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

16. Pospěšte, panenky (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)

17. Večerka (hudba F.K.Lejsek, slova Bohuš Fortelný)