1000 slovíček pro československého vojína (německo-česky)

Název: 1000 slovíček pro československého vojína /německo-český
Autor: kapitán Robert Zýma
Vydal: Knihkupectví Fr.Večeřa v Josefově
(schváleno MNO č.j.26.418 přes.pol.ai 1925)
Rok vydání: 1925
Rozměr / rozsah: 140mm x 102mm/ 48 stran

Národnostní složení Republiky Československé v letech 1918-1938 se odráželo i ve složení armády. Proto se mnozí snažili odstraňovat jazykové bariéry, které tak vznikaly. Tento útlý slovníček je soukromou iniciativou Roberta Zýmy a knihkupectví Fr.Večeřa v Josefově. Vzhledem ke schválení Ministerstvem národní obrany se tato publikace mohla používat při výcviku jako oficiální příručka.

Záměr publikace popsal autor v předmluvě knihy:

Tento slovníček sestavil jsem pro československé vojíny německé národnosti, Obrazekslužebního jazyka neznalé a to nejen pro vojíny činně sloužící, ale i pro ty, kteří mají činnou službu vojenskou teprve nastoupiti. Prvým má tento slovníček sloužiti, aby se utvrdili v tom, čemu se naučili slyšeným a mluveným slovem, druhým pak, by se již v životě občanském v ohledu jazykovém na vojenskouslužbu alespoň částečně připravili.

Vodítkem při sestavování tohoto slovníčku byla mně snaha, aby byl přístupným jak co do obsahu, tak i svojí cenou každému vojínu. Proto shrnul jsem v této sbírce slovíčka pouze všeobecně vojenská a mám za to, že znalost odborných výrazů jednotlivých zbraní a služeb jest věcí speciálního výcviku.

Mimo to může býti tento slovníček i dobrou pomůckou instruktorům při výcviku vojínů německé národnosti.

Kapitán Robert Zýma vozatajského praporu 2