Příručka k usnadnění styku finanční stráže s německými stranami

Název: Příručka k usnadnění styku finanční stráže s německými stranami
Autor: JUDr. QUAISSER
Rok vydání: Praha 1934
Vydání druhé
Počet stran: 160
Vazba: pevná
Rozměry:120 mm x 165 mm

Do naší rozrůstající sbírky jsme získali tuto útlou publikaci, kterou vlastním nákladem vydal autor, JUDr.Quaisser. Příručka má být nápomocna členům československé finanční stráže. Pro vlastní popis jsme se rozhodli uveřejnit úplný přepis úvodu. Náš exemplář je již druhé vydání a autor použil úvodu z prvního vydání s krátkou notyskou k druhému vydání. Úvod i obsah je doslovný přepis z publikace.
Velmi doporučuji si přečíst část Obsahu s názvem UKÁZKY Z PRAKSE. Dozvíte se ve zkratce v jakých situacích se členové finanční stráže nacházeli, jako např. ,,Vyhánění dobytka na blízké pastviny nebo k hospodářským pracem, k oplodnění, k zvěrolékařské prohlídce”

Úvod

Finační stráž, která koná službu hlavně na hranicích, přichází velmi často do styku s domácím obyvatelstvem a s cestujícím obecenstvem mluvcím německy. Orgánové finanční stráže většinou neovládají němčiny v míře nutné k úspěšnému zastávání služby. K usnadnění styku finanční stáže se stranami německými vydal jsem tuto příručku.
Příručka, která přihlíží k speciélním účelům finanční stráže, má v prvé řadě býti podkladem učení německému jazyku v kursech, má však také sloužiti jako pomůcka v praksi k zdokonalení v jazyku lidu, s nímmž finanční stráž jest nucena úředně i soukromě se stýkati.
Příručka jest rozdělena na tři díly. Prvý díl tvoří stručný výtah z německé gramatiky a obsahuje jednak nejdůležitější pravidla, jednak příklady skloňování a jiné praktické příklady. Druhý díl obsahuje rozhovory (otázky a odpovědi) se stranami o úředních záležitostech při konání služby finanční služby finanční stráže na hranicích, na nádraží, ve vlaku, v celních skladištích, u silničních celních úřadů, při prohlídce budov a pozemků, sepisování kátkých zápisů, písemné vyrozumění stran v jazyku německém a j. Při tisku vět tvořících rozhovory bylo přihlíženo k tomu, aby česká slova pokud možno i v řadách odpovídala slovům německým a tím docíleno bylo rychlé porovnání slov výrazů českých s německými slovy a výrazy v úvahu přicházejícími. Následkem toho nebylo vždy možno vyhnouti se dokonce i méně správnému slohu českému. Vylíčený způsob sestavování vět musel však býti zvolen v zájmu rychlého pochopení jich smyslu. Třetí díl příručky tvoří slovník (česko-německý a německo-český), který obsahuje jednak slůvka důležitá pro praktickou službu finanční stráže, jednak běžná slůvka pro soukromé užívání. Doufám, že příručka přispěje k rychlému a úspěšnému získání znalosti německého jazyka.

V Praze v září 1929

JUDr. QUAISSER.

K DRUHÉMU VYDÁNÍ

Vyčerpání zásoby příručky vydané v r.1927 umožnilo mně přikročiti k druhému vydání. Při tom jsem opravil a doplnil prvou část (mluvnici) vydání z r.1929 s ohledem na zkušenosti získané používáním příručky v cvičných kursech. Avšak i druhá část příručky (ukázky z prakse) byla opravena vzhledem k mezitím nastalým změnám v úvahu přicházejících předpisů.
Takto upravená příručka, jejíž původní a základní sestava nebyla jinak změněna, nechť slouží rovněž účelům uvedeným v “úvodu” z r.1929.

Srpen 1934.

JUDr. QUAISSER

Obsah.

Úvod

Mluvnice
Německá abeceda
Samohlásky. Přehlásky. Dvojhlásky.
Souhlásky
Dlouhé a krátké slabiky německé
Přízvuk slov německých. Pády
Člen. Rod podstatných jmen
Zájmena: osobní
zvratná
přisvojovací
ukazovací
tázací, vztažná, neurčitá
Skloňování jmen podstaných
Příklady různých vět
Jméno přídavé
Stupňování jmen přídavných a příslovcí způsobu
Sloveso
Předložky
Znaménka
Číslovky
Míry
Váhy
Hodina. Hodiny
Měsíce
Dny v týdnu

UKÁZKY Z PRAKSE

Zastavování osob v pohraničním pásmu:
Výletníci
Osoby se zbožím
Použití zbraně
Zastavování a odbavování motorových vozidel a jízdních kol:
Osobní automobily (cizozemské)
Tuzemské osobní automobily. Autobusy
Jízdní kola
Pohraniční styk. Bezcelný dovoz léků, medicinálních drogů nebo pharmaceutických preparátů
Pohraniční styk. Vyhánění dobytka na blízké pastviny nebo k hospodářským pracem, k oplodnění, k zvěrolékařské prohlídce.
Pohraniční styk. Vývoz předmětů vlastní potřeby k řemeslnému zpracování, opravě nebo zušlechtění.
Pohraniční styk. Převoz upotřebených hopodářských strojů k obdělávání pohraničních hospodářství.
Pohraniční styk. Pohraniční hospodářství. Celní osvobození sklizně a užitku z dobytka.
Pohraniční styk. Dovoz a vývoz věcí k používání při různých slavnostech a veřejných cvičeních a podobných příležitostech.
Celní hlídka.
Přepravní styk.
Prohlídka pozemků a budov.
Podomní obchod v pohraničním pásmu.
Vlaková revise.
Tělesná prohlídka.
Stavby a podniky u celní hranice.
Zákazy resp. omezení dovozu, vývozu a průvozu zboží.
Prohlídka lodí.
Celní osvobození stěhovaných svršků.
Celní osvobození výbavy.
Dovozní styk s celní výhodou.
Dozorčí služba v celním skladišti.
Trestní ustanovení celního zákona. Praktický příklad.
Vzor vyrozumění strany o rozhodnutí nadřízeného úřadu.
Vzor obsílky.
Úřady.
Soudy.
Rozdělení celních úřadů.
Německá označení některých států.

SLOVNÍK.

Česko-německý
Německo-český