Památník četnické stanice Nová Ves z let 1938 – 1945

Tyto zápisy pocházejí z let 1938 – 1945, jsme získali díky KVH Doksy a usilovné práci jejich členů, především Lukáše Černého (více o KVH Doksy naleznete zde).
Tímto textem chceme přispět k historickému povědomí o obci Sazená a její bohaté historii. Dle našeho následného pátrání, nemáme doloženy některé události z roku 1945. Pokud tedy naleznete dokumenty, texty, které by některé z těchto skutečností uvedli na pravou míru či je doplnili, prosím, kontaktujte nás. Jedná se o doslovný přepis, tedy i s pravopisnýmy či gramatickýmy prohřešky.

Zemské četnické velitelství v Praze

Památník četnické stanice Nová Ves z let 1938 – 1945

1938

 • 21.5 Provedena částečná mobilisace, která byla českým obyvatelstvem s jásotem přijata. V obvodě četnické stanice Nová Ves byla zřízena na linii obcí Sazená – Nová Ves – Vepřek až k řece Vltavě asi 36 betonových krytů tzv. bunkrů pro obrannou linii. Bunkry byly chráněny před nájezdy tanků a obrněných vozů těžkými železnými kříži tzv.španělskými jezdci, asi 150 cm vysokými, které byly provlečeny velmi těžkým řetězem, ve vzdálenosti a to podle terénu až 100 metrů daleko od nich.
  Při provedení částečné mobilisaze obsadili tyto bunkry složka S.O.S., takže v každém bunkru byla posádka 2-3 mužů s kulomety a granáty. Provedení a příprava k obraně, resp. Nástup byl proveden bez závad. Po skončení částečné mobilizace byly složky S.O.S. odvolány, bunkry uzamčeny a klíče odvezeny do Prahy.
 • 22.9. Prohlášeno rozhlasem odtržení pohraničního území od Československé republiky a přivtělení k Říši, kterážto událost byla českým obyvatelstvem v obvodě přijata s velkým zármutkem a rozhořčením.
 • 23.9 Bunkry byly znovu obsazeny avšak tentokráte vojskem čs.armády. Mezi posádkami byli též přislušníci německé národnosti, kteří odpírali pošlusnost čs.důstojníkům a prohlašovali veřejně, že proti Německu bojovat nebudou. Provedena všeobecná mobilisace bez závad a následkem Mnichovské dohody pohraničí vyklizováno, takže nastal větší příliv obyvatelstva české národnosti z pohraničí do zdejšího obvodu. Rovněž projížděly zdejším obvodem po hlavní silnici proudy českého obyvatelstva z pohraničí směrem ku Praze.
 • 28.11Posádky z bunkrů ve zdejším obvodě byly odvolány a bunkry znovu zamčeny.

1939

 • 9.3. Prap.Karel Kos, strážm. Matěj Průcha, František Antoš a František Dopita plně vyzbrojeni odjeli na soustředění do Roudnice nad Labem a ještě téhož dne autokolonou do Brna a Hodonína.
 • 14.3. Shora uvedení přijeli transportem do Prahy, Žižkovských kasáren, kde byli instruování a později odzbrojeni.
 • 15.3. Porušena integrita Československé republiky obsazením německým vojskem a zřízení tzv.Protektorátu nad zeměmi Čechy a Morava se zbytkem Slezska. Slovensko stalo se samostatnou republikou.
  V 6:15 hod. projeli zdejší obcí první po zuby ozbrojené oddíly S.S., říšskoněmecké branné moci a jiné složky směrem ku Praze. K porušení pořádku v obvodě nedošlo.
 • 16.3. Počaly jezditi směrem od Prahy k Drážďanům nepřehledné kolony německých těžkých nákladních aut s ukořistěným materiálem a vojenskou výzbrojí Československého státu. Bylo též odváženo i tovární zařízení, nebo nějaké vojenské, snad letecké díly. Na některých z mnoha vozidel z těchto vojenských kolon se objevil křídou napsaný nápis ,,Zlodějský vůz´´, Ukradený český majetek a podobně. Němci zřejmě nerozuměli nápisům, které mezi jejich nápisy a hesla vepsali čeští dělníci v Praze při nakládání zboží. Totéž platí i o želez niční a vodní dopravě, procházející zdejším obvodem. Tyto transporty jak po vodě, dráze a silnici trvaly po dobu dvou měsíců. Obvod zdejší stanice byl určen pod dohled Oberlandrátu v Mělníku, jehož první práce byla soupis a evidence všech holubů a Gestapu v Kladně. Jeho vedoucí úředník pověstný gestapák Wiessmann přijel na zdejší na zdejší stanici poprvé v měsíci červnu 1939, aby zde vyslechl prvého našeho občana, podezřelého z protiněmecké činnosti, kazatele českých bratrů Josefa Rybáře z Nových Ouholic. Kazatel Josef Rybář byl vyslýchán na býv. Četnické stanici v Nové Vsi asi po dobu 3 hod. a ježto mu nemohlo býti nič eho prokázáno, byl propuštěn.
 • 1.6. Bylo z rozkazu německé branné moci započato z roztřelováním a ničením obranné linie ve zdejším obvodě. Do každého bunkru byla vložena asi 75 kg dynamitu a v mnohých případech nebylo možno bunkr ani tak velkým množstvím dynamitu zničit. Bylo požkozeno mnoho domů, hlavně střechy a okna rozlétnuvším se materiálem.
 • 1.8. Z rozkazu německých úřadů započato z rozšiřováním státní silnice v Nových Ouholicích s podmínkou, že práce musejí býti do 15.8.1939 ukončeny. To zavdalo podnět k domněnce zdejšího obyvatelstva, že bude silnice v nejbližší době používáno německým vojskem k výpadu na východ.
 • 15.8. Počaly zdejším obvodem projížděti, hlavně po železnici, plně vyzbrojené transporty německým vojsk směrem ku Praze. V tu dobu byla obsazena železniční trať v obvodě německým vojskem S.S. a tyto odvolány a nahrazeny dne 4.9.1939 staršími ročníky německého vojska.
 • 20.9. Železniční trať obsazena českým četnictvem z okresu Kralupy n. Vlt. Později bylo četnictvo vystřídáno vládním vojskem.
 • 28.10. Zatčen poručík v záloze Josef Moláček z Nové Vsi v Praze a odveden do koncentračního tábora v Oranienburku u Berlína, kde byl vězněn až do osvobození vlasti.

1941

 • 19.2.Odvezena židovská rodina Arnošta Guttemanna z Nové Vsi do Kladna. Arnošt Guttemann zemřel v plynové komoře dne 3.9.1944 v Osvětimi, jeho manželka zemřela v červnu 1944 v Gethu v Terezíně a dcera Hana Guttmannová se vrátila z Terezína po osvobození vlasti.
 • 15.6.Zatčen Jiří Jansa z Nové Vsi, úředník okresního soudu ve Velvarech pro politickou činnost a umučen dne 31.3.1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu.
 • 10.11.Zatčen Jaroslav Kratochvíl, úředník banky Slavia v Praze bytem v Sazené a umučen dne 14.12.1941 v koncentračním táboře v Osvětimi.

1942

 • 18.6. Zatčen Jaroslav Řehák ze Sazené a
 • 22.6. jeho bratr Zdeněk Řehák ze Sazené, kteří byli dne
 • 24.6. v Praze-Kobylisích na vojenské střelnici zastřeleni pro schvalování atentátu na Heydricha.
 • 29.6. Zatčeny Anna Blokšová z Nové Vsi, Růžena Pancířová a její dcera Anděla Pokorná z Nových Ouholic, všechny pro styk se Židy v Terezíně, které byly pro tuto činnost udány býv. Velitelem četn.stanice v Nové Vsi, vrch.strážm. Josefem Šrejbrem. Případ měl za následek zatčení několika osob v Praze, z nichž dvě ženy zemřely v koncentračním táboře v Německu.
 • 8.8. Anna Bloková se vrátila z vazby z Gestapa v Kladně do svého domova. Pancířová a Pokorná byly dopraveny do koncentračního tábora v Ravensbrucku, kde byly osvobozeny Rudou armádou.
 • 30.7. Zatčena mlynářka Antonie Faiscová z Nové Vsi, sestra umučeného Jiřího Jansy, pro mletí obilí na černo a dopravena do koncentračního tábora Waldheimu.

1943

 • 30.7. Vrátila se z koncentračního tábora Waldheim mlynářka Antonie Faiscová.
 • 11.7. Zatčen řídící učitel Emilián Nápravník v Sazené pro politickou činnost, falšování dokladů pro parašutisty,dopraven četnictvem do Kladna a pak do Terezíně – Malé pevnosti a později do Buchenwaldu, kde byl vězněn až do příchodu americké armády.
 • 16.3.Zatčen kréjčí Jiří Votava ze Sazené pro poslouchání cizího rozhlasu, dopraven do koncentračního tábora v Buchenwaldě.
 • 23.3.Zatčena jeho manželka Marie Votavová pro spoluúčast na poslouchání cizího rozhlasu a dopravena do koncentračního tábora v Rawensbrucku. Při zatčení byl jejich obchod vykraden úředníky Gestapa v Kladně, odvezena 3 auta látek, obleků a prádla. Oba se vrátili po osvobození do vlasti.
 • 16.8.Zatčen dělník František Pejšek z Nové Vsi pro styk se Židy v Terezíně a dopraven do koncentračního tábora v Buchenwaldě. Po osvobození se vrátil do vlasti.
 • 17.11. Zatčen zedník Václav Truhlář z Vepřku pro styk se Židy v Terezíně a dopraven rovněž do koncentračního tábora v Buchenwaldě. Týž se rovněž vrátil do vlasti po osvobození. Všechna zatčení byla provedena Gestapem v Kladně, obyčejně na udání z řad českého obyvatelstva.

1945

 • 10.2. Zdejším obvodem projížděly dlouhé kolony uprchlíků, tzv. Národních hostů z německých krajů na východě, prchajících před Rudou armádou. Transporty trvaly po několik dnů, složeny byly z povozů různých druhů. Prchající Němci se vyjadřovali, že jedou přes Protekorát do Čech. V mnohých případech si počínali velmi drze. V tu dobu nebylo možné jeti do Prahy a z Prahy směrem Roudnice n. L. Vlakem, ježto prchajícím Němcům nepostačily vagony, ba i obsadili jejich střechy, stupátka, můstky a tak jeli směrem Drážďany za třeskutých mrazů. Prachali muži, ženy, děti i ranění vojáci.
 • 11.2. Projížděl zdejším obvodem transport politických vězňů z Osvědčimi do Buchenwaldu v železničníc nekrytých vozech a to za třeskutého mrazu. Podél železniční trati byly ve zdejším obvodě nalezeny úplně nahé mrtvoly tří vězňů, které byly za jízdy z vlaku vyhozeny. Byly za dohledu Gestapa z Kladna pohřbeny na místním hřbitově ve Vepřku.
 • 15.2. Přišel do Nové Vsi transport ruských zajatců v počtu as 70 mužů. Ubytování bylo pro ně připraveno po tři dny ve stodolách místních rolníků. Byli vyhublí, neholeni, nemyti, otrhani, většinou bosí a zavšiveni, což bylo zúmyslně zaviněno jednáním Němců, kteří je doprovázeli. Němečtí strážní zacházeli se zajatci krutě, tloukli je pažbami, klacky ba i je bodali bodáky a to pro malé poklesky, na příklad když se dožadovali místních obyvatelů o nějaké sousto jídla a podobě. Třetí den jejich pobytu v Nové Vsi, byli zajatci tříděni na dvě skupiny a to podle zdravotního stavu a tělesné zdatnosti, z nichž skupina prvá – zdatnější – měla pochodovat dále na západ a skupina druhá – nemocní – měli býti nasazeni v dolech uhelné pánve mostecké. Bylo též rozdělováno kuřivo zajatcům a to tak, aby to zavdalo dobré mínění o okupantech k poměru zajatců. Zajatci však tvrdili, že dostávají kuřiva po prvé po dobu jejich pobytu v Německu. Místní obyvatelstvo dodávalo zajatcům tajně a za pomoci příslušníků zdejší stanice, přes přísný zákaz Němců jídlo, šatstvo, prádlo, obuv a všeco zajatci mohli ku svému prospěchu potřebovati. Pak odešli směrem ku Slanému.
 • 22.3. Usmrcen při náletu anglo-amerických letadel na Kralupy n. Vlt., dělník Antonín Šafránek z Nové Vsi.
 • 5.5. Ustanovili se revoluční národní výbory pro odboj proti německým okupantům v jednotlivých obcí z těchto členů:
  • Nová Ves:
   předseda: Jiří Moláček,
   členové: Ludvík Koktan, Ladislav Konšel, Vojtěch Šafránek,Josef Hofman, Václav Vojtěchovský, Josef Sejpal, František Kubišta, Antonín Tajfl, Miroslav Hendrych, Antonín Masák, Vlasta Křížková, Václav Točík a Vladimír Prejza ml.
  • Sazená:
   předseda: Antonín Křeč,
   členové: Jaroslav Fencl, Karel Vacek, Oldřich Prejza, Josef Šuda.Josef Kujka, mjr. Linke a Bohumil Řehák.
  • Mlčechvosty:
   předseda: Bohumil Kabriel,
   členové: Antonín Rosa, Jaroslav Kalousek, Václav Hrdlička, Antonín Bílek, Josef Plicka, Dr. Milan Kratochvíl, Josef Tvrdek, František, Molík, Josef Pražan, Jan Šulc, Josef Hrdlička, Jaroslav Honzajk, Jna Rosa, Rudolf Netušil, Josef Petřík, Václav Janda a František Šulc.
  • Vepřek:
   předseda: František Novotný,
   členové: Vojtěch Satran, Jaroslav Dluhal, Josef Vaigl,Antonín Řehák, František Honzajk, Miroslav Branse, Karel Šebesta, Václav Branse, Václav Roubal, Václav Sypecký a Antonín Pokorný.
  • Nové Ouholice:
   předseda: Antoní Růžek, Karel Bečvář a Václav Süssmilich členové.

   Pod vedením těchto národních výborů zorganiován odpor a akce jehož se zúčastnila většina obyvatelstva. Proti ustupující německé armádě, projíždějící obvodem, kterýžto odboj se vyvinul pokud mohlo býti zjištěno v jednotlivých obcích takto:
   Nová Ves: K poslednímu zákroku a vandalismu sjížděli se německé tlupy, mající za cíl hlavní město Prahu. Celé dny a noci projížděly zdejší obcí tyto tlupy, poněvadž obec leží na hlavní tepně Praha – Teplice- Šanov a křižuje Mělník – Slaný. Kolony plně obsazených aut a pancéřůodjížděly směrem na Prahu. Bylo však již dobře na nich znáti, že jaksi s nechutí a unaveností, bez temperamentu, který ve dnech před revolucí značně poklesl, proti říznosti a panovačnosti ve dnech 15.9.1939, kdy se k nám tito vetřelci po zradě nastěhovali. Proto občanstvo v Nové Vsi s jásotem uvítalo ono památné sobotní ráno 5.5.1945. Toho rána bylo v obci velmi živo. Občané sešli se na státní silnici vedoucí ku Praze, po níž neustále projížděli Němci a obrněné vozy. Občané strhali německé firmy a nápisy a sháněli prapory a obrazy prezidenta T.G.Masaryka, Dr. Beneše a maršála Stalína. Němci nevraživě hleděli na tyto skutečnosti. Ve výkladu firmy Baťa bylo umístěno poprsí prezidenta Masaryka na které kolem jedoucí Němci několikráté namířili svoje vražedné zbraně, které musilo pro hrozivé chovánít.j. Obraz T.G.Masaryka z výkladu odstraniti. Rovněž prapory musely býti sejmuty, nutno však připomenout, že toto se odehrávalo v přitomnosti místní německé posádky S.S. Nastěhované v hostinci čp. 23 u Svobodů a v čp. 24 u Dětříčků. V nedaleké obci Sazené bylo umístěno velitelství této skupiny S.S. Místní národní výbor určil stráže a pohyblivé hlídky na patřičných místech v obci a okolí. Rovněž byla zřízena hlasná služba. Služba fungovala za noci ze dne 5. na 6. května 1945. Toho dne odešli šstrážm. František Antoš a Karel Šedivý do Veltrus, kde za pomci místních strážníků a místního národního výoru odzbrojili německou posádku na letišti ve veltruském zámku a pokus odzbrojiti muniční vlak na nádraží ve Veltrusech se nezdařil, ježto byl doprovázen zbraněmi S.S. oddílů. Posádka S.S. v Nové Vsi odmítla složiti zbraně, avšak její velitel M.N.V. Slíbil, že ještě téhož dne před západem slunce odejede, což se také stalo. Dne 5.5.1945 o 16 hod. byl vrch. strážm. Josef Šrajbr zbaven služby a na jeho místo velitele stanice dosazen M.N.V. prap. Karel Kos. Téhož dne o 22 hodině byl zbaven služby šstrážm. Karel Šedivý.

 • 6.5. V odpoledních hodinách odzbrojil šstrážm. František Antoš s občanem Josefem Mádlíkem, Oldřichem Růžencem a Františkem Kubištou pancéřový vůz “Schlepper” naložený 80 dělovými náboji a 9 pancéřovými pěstmi, bedničkou ručních granátů, 1 protipancéřovou puškou a 3 puškami. Posádku nejdříve zajistili a později propustili.
 • 7.5. Situace se poněkud uklidnila a začaly obcí projížděti směrem ku Praze německé ozbrojené jednotky a směrem od Prahy jezdily již odzbrojeny. O 20. hodině vniklo 5 německých vojínů do dvora rolníka Václava Hájka čp. 100, kde postřílí drůbež, kterou odcizili a odjeli směrem k Teplicím – Šanovu. Při odjezdu stříleli kulometem do vesnice a poněvadž obyvatelstvo bylo ukryto ve sklepích a krytech nebyl nikdo zraněn.

 • 8.5. O 6 hodině vypršela lhůta ke všeobecné kapitulaci Němců, ale přesto německé jednotky nesložily zbraně, naopak několik zvrhlíku zastřelilo na objektu na Horách Jaroslava Mergla a Ing. Josefa Švába oba z Nové Vsi, kteří tam konali strážní a hlásnou službu. Když tito němečtí vojíni přišli do obce Nová Ves, cynicky oznámili obyvatelstvu zastřelení dvou mužů. Večer kolem 19. hodiny se německý provoz na silnici úplně zastavil následkem úcpání silnice při ústupu, takže Němci nemohli ani dopředu ani zpět.Zatím však bylo slyšeti přibližování se Ruské dělostřelby stále hrozivěji, což ještě znervozňovalo ustupující Němce a bylo jisté, že ve zdeší obci nastane srážka obou armád, což se také dne
 • 9.5. O 0.01 hod. uskutečnilo.

Rudá armáda postupovala ku Praze od Terezína a prvá rána z děla zasáhla v Nové Vsi německý pancéřový vůz před domem Marie Jansové takže oheň ozářil celou obec. Nastala oboustranná dělostřelecká palba. Střely všech ráží dopadaly do obce, bylo zasaženo několik domů přímo a větší počet domů poškozen nepřímými zásahy. Tlakem vzduchu byly poškozeny střechy, rozbita okna a úlomky granátů a kulometnou palbou poškozeny omítky a okapové roury domů, rozbity ploty, stromy na zahradách a pod.

Jako například byl dům stavitele Fiedlera zasažen 8mi dělostřeleckými granáty, resp. minami, budova četnické stanice 3mi granáty, u domu Oldřicha Růžence prorazila těžká mina střechu, strop a zůstala ležet nevybuchlá v peřinách ložnice do doby, kdy byla odstřelena pyrotechnikem. Boj v Nové Vsi trval plné 4 hodiny a teprve při rozednění bylo možno Němce rozprášit a větší část odzbrojit. Při boji bylo zničeno mnoho motorových vozidel, tři pancéře a řada jiného materiálu Němců. Ma straně rudé armády byl poškozen pouze jeden těžký pancéř, který za několik dnů po menší opravě odjel ku Praze za svou částí. V boji padli dva ruští vojíni a jeden Francouz, jeden Čech a větší počet Němců z nich 18 je pohřbeno na blízkých polích. Ostatní buď zraněni, nebo mrtví odvezeni ustupujícími německými armádami. Toho dne nastalo všeobecné odzbrojování Němců a to za pomoci příslušníků Rudé armády a našeho odboje z celého okolí. Zabaveno bylo velké množství šatstva, jak civilního tak vojenského, prádla, poživatin a jiného materiálu. Větší množství zabaveného zboží bylo odesláno na pomoc terezínské věznici, kuřivo do všeobecné nemocnice a na Bulovku v Praze pro zraněné brigádníkym zabavené šperky a zlato odesláno Zemskému národnímu výboru, v Praze na poklad Republiky. Psací stroje, radio přijímače, jízdní kola a jiné, dáno k dispozici okresnímu národnímu výboru v Kralupech n. Vlt., věci vojenského rázu, pokud je neodvezla Rudá armáda, jako motocykly, auta, zbraně a střeliva všeho druhu, výstroj a jiné, odevzdáno posádkovému velitelství v Kralupech n. Vlt.

V následujících dnech procházeli zdejší obcí po státní a okresní silnici směrem ku Praze, zajatci, političtí vězňové, dělníci a j. různých národů, hlavně Jugoslávci, Francouzové, Poláci, Řekové i Litevci, pro něž byla v Nové Vsi zřízena stravovací stanice a všichni posíláni na další cestu. Zásoby pro vyvařování se čerpaly ze zabaveného zbží Němců. Celou akci odboje vedli členové M.N.V. A prap. Karel Kos a šstrážm. František Antoš.

V Nové Vsi byli zajištěni resp. zatčeni: Bohumil Fiedler, Václav Šrajbr, Marie Šrajbrová, Josef Šrajbr a Josef Janda, všichni pro kolaboranství, resp. pro spolupráci s Němci.

Obec Sazená:
 • 23.2. Přišla do obce posádka S.S. o síle 200 mužů. Mezi Němci byli Poláci, Vlasovci a příslušníci pobaltických států.
 • 20.3. Nastoupilo v obci službu asi 80, 14 až 16 letých německých dětí.
 • 1.4. Fungoval v obci již národní výbor. Byl složen vesměs z příslušníků komunistické strany a v revolučních dnech byl doplněn i zástupci druhých politických stran.
 • 5.5. V odpoledních hodinách v době, kdy posádka S.S. byla na cvičení mimo obec, začal místní národní výbor svou činnost. Stráže u školy, kde posádka byla ubytovaná, uvědomily o tom, že v té době byly v obci všechny všechny německé nápisy odstraněny, cvičící S.S. oddíly, které se ihned navrátily do obce. Npor S.S. Schiller ihned po návratu kategoricky žádal, aby německé nápisy byly ihned vráceny na svá původní místa. Předsedou M.N.V. bylo mu to vymluveno tím, že to bylo nařízeno Oblastním velitelem policie ve Slaném. Situace mezi obyvatelstvem a S.S. oddíly byla stále napjatější, po obci procházely silné hlídky až po zuby ozbrojené ručními granáty a automaty. Odpoledne počala se posádka připravovati k odchodu.

 • 6.5. Po 5. hodině bylo vyjednáváno s velitelem posádky mjr. Weissmerem o složení zbraní. Tento důstojník prohlásil, že on už ukončil válku dávno, ale že několik jednotlivců z řad mužstva a důstojnictva je proti složení zbraní. Ujitil však vyjednavatele svým čestným slovem, že jeho jednotka odejde do amerikého zajetí a že nebude bojovati proti Praze. Sabotáží z řad německých vojáků zůstalo v obci několk pušek, granátů a nábojů, které byly v neděli večer odeslány do Prahy. Dále byl v obci zanechán jeden nákladní vůz, který nebyl schopen jízdy a jímž bylo pak možno a také prováděno zásobování Prahy. Kolem obce a v obci byla zřízena hlídková služba a hlasná sužba a z návrší u obce byl pozorovatel spojen telefonicky s obcí. Bylo zřízeno prozatimní rozhlasové zařízení, kterým bylo obyvatelstvo stále informováno a upozorňováno na nebezpečí ze strany Němců apod. Obcí stále projížděly transporty německých vojsk, usutpujících před Rudou armádu směrem na západ k Američanům. Tnto proud byl zastaven v úterý dne 8.5.1945 večer několika havarujícími auty na silnici a v pozdních večerních hodinách i čety ruských vojsk, které pronikly až do Nové Vsi. Na místo proudu vozidel prchalo nyní po silnici i mimo silnici spousty německých vojsk i civilních německých osob. V nočních hodinách byl sveden se zbytky německých vojsk boj u Nové Vsi.
 • 9.5. V časných hodinách přišla do obce Sazená Rudá armáda, která obec osvobodila od německých vetřelců. V odpoledních hodinách přišla zpráva, že od Mělníka přijíždějí silné svazy německých vojsk. V bojích s těmito zbytky německých oddílů padli se zbraní v ruce z obce: Václav Pokorný na rozcestí pod Novou Vsí a Bohumil Verner v Mlčechvostech. Na polní cestě v “Malé úžlabině” padli se zbraní v ruce Vítěslav Cífka a Antonín Fencl. V polích a lesíkách bylo mnoho prchajících Němců z nichž se zbaběle sami zastřelili za strachu před Rusy. U obecní váhy byla obklíčena skupina důstojníků a vojáků, které velící důstojník Süssmilich, který pod tíhou důkazů doznal, že oznámil Gestapu v Kladně mnoho občanů v Sazené z nichž bratří Jaroslav a Zdeněk Řehákovi byli němci popraveni a řada jiných vězněna po různých koncentračních táborech.
Obec Mlčechvosty
 • 5.5. Postaveny stráže a hlídky v obci a okolí, které nepřetržitě střídaly z místních občanů.
 • 7. až 9.5. Nepřetržitý průjezd německých ozbrojených svazů obcí směrem od Mělníka k Nové Vsi a Slanému.
 • 9.5. Po střetnutí se s Rudou armádou a Němci v Nové Vsi, byli v Mlčechvostech odzbrojovány Němci při čemž v boji padli tito občané: František Dvořák, Antonín Janda, Václav Janda, František Navrátil, Jaroslav Nový, Josef Žihla, František Palic všichni z Mlčechvost a Bohumil Verner ze Sazené, který přijel na kole do Mlčechvost jako spojka. Těžce zraněný byl Václav Ečer z Mlčechvost. Škoda odbojem způsobená, byla pouze na úrodě na poli a na ovocných stromech.
Obec Vepřek:
 • 5.5. Postaveny stráže a hlídky. V obci se shromažďovalo německé vojsko, ježto obec byla příhodná pozice pro obranu, resp. zamezení provozu po železniční trati i obou hlavních silnic, kteréžto komunikace obvodem probíhají.
 • 10.5. Když přišla Rudá armáda nastaly v obci přestřelky při nichž byl usmrcen dělník Bohumil Novák se zbraní v ruce. Na silnici byl usmrcen dělník Bohumil Novák při obraně obce. U topolu na silnici byl maskovaným ruským pancéřem odstřelen ze vzdálenosti as 150 m německý obrněný vůz, jehož posádka byla výbuchem na místě usmrcena. Tímtéž pancéřem byl zničen třemi zásahy další německý obrněný vůz ze vzdálenosti as 1500 m. V obvodu obce Vepřku bylo ukořistěno, resp. zničeno as 60 osobních a nákladních automobilů s různým materiálem. Dále tři děla menší ráže a mnoho střeliva. V katastru obce Vepřek pohřbeno asi 30 německých vojínů, mezi nimi ženy a děti, kteří buď padli v boji anebo se sami zatřelili ze strachu před budoucností. Hmotná škoda ve Vepřku způsobena nebyla.
Osada Nové Ouholice
 • 5.5. Zřízeny stráže a hlídky a odstraněny německé nápisy a firmy.
 • 6. až 9.5. Silný průjezd německých ozbrojených sil, ježto se nové Ouholice nalézají na hlavní silnici. Odpoledne usmrcen Jiří Skopec v katastru obce Nová Ves “Na homolce” při odzbrojování Němců. U Starých Ouholic těžce zraněn u řeky Vltavy při zneškodňování pancéřové pěstě Rudou armádou Josef Hůla, který tomuto zranění podlehl. Projížděl po železnici k u Praze pancéřový vlak, který byl u Nelahozevsi poškozen a trať pro něho zatarasen, takže se touže cestou vracel k Roudnici n. L. V Nových Ouholicích bylo z něho stříleho do osady. Vlak byl oprovázen německou stíhačkou z níž bylo rovněž do osady stříleno. Zraněn nebyl nikdo.

Ještě po 10. květnu 1945 bylo ve zdejším obvodě bojováno s menšími tlupami Němců, kteří sesnažili obvodem projít směrem na západ případně sever.
V obvodě stanice ubytováno větší počet Ruských vojsk s nimiž místní obyvatelstvo, hlavně nižších vrstev velmi dobře vycházelo.
V obvodě byly pořádány různé slavnosti, projevy, trýzny a pod., jichž se zúčastňovalo obyvatelstvo ve velkém počtu a vždy byla zastoupena Rudá armáda. Byly též pořádány společné taneční zábavy na nichž se rudoarmějci i naše mládež pobavili.
Vzláštních událostí se až do konce roku 1945 v obvodě neudálo.

Tento text je chráněn autorským právem. Jakékoliv neautorizované použití bez předchozího svolení, je považováno za porušení autorských práv.