Události roku 1938 očima Kroniky obce Sazená

Obecní kroniky bývají vždy velmi zajímavým zdrojem informací. Drobné informace z každodenního života obce dokreslují celkový obraz dané doby a proto jsou mimořádně důležité. Takové kroniky vznikaly a vznikají v mnohých obcích. Jejich kvalita a úroveň je ovšem vždy závislá na osobě kronikáře. Kronikář je ten, který určuje hodnotu zaznamenaných informací a především výběr jaké informace zaznamenat.

Námi publikovaný výběr pochází z druhého dílu Kroniky obce Sazené, který je datován léty 1933 až 1951. V těch letech byl kronikářem pan Rudolf Loužecký.

V mém výběru jsem se zaměřil na zápisy, které se týkají vojenských opatření a jejich dopadu na běžný chod obce v roce 1938 a dále zápisy, které se váží k událostem roku 1938.

Samotný výtah je doslovným přepisem z tistěné verze Kroniky obce Sazené, která byla vydána obcí Sazenou v roce 2011. Pravopisné a gramatické chyby nevznikly mým přepisem, ale jsou převzaty z kroniky, tak jak je ve své době zapsal kronikář. Pouze na několika místech jsem si dovolil doplnit interpunkci, a to pro lepší přehlednost a pochopitelnost zápisů.

Pokud by někdo měl zájem o tištěnou verzi Kroniky obce Sazená, pak máte možnost si jí objednat na webových stránkách obce: www.sazena.cz.

Za Pevnostní muzeum v Sazené
Jan Hajchl

1937

 • 19.III Rolník Anonín Rosler zpozoroval na Vinici dva vyzvědačee,kteří tam fotografovali. Šel dolu do vsi a s Antonínem Vosmikem obchodníkem z čp 35 se vrátil k nim. Odňali jím fotoaparát a vedli je do vsi, předali vojákům, kteří tu právě byli. Ti odvedli oba muže do Velvar. Z Velvar je četníci přivezli zpět do Sazené. Vyšetřili a odvezli je oba do Prahy.

1938

 • 31 I Vojenský erár zbořil hasičské skladiště. Stříkačka s příslušenstvími umístěna v čp 20.
 • 12.II Odstěhovali se vojáci ze zámku ,přišli 22.září loňského roku do zámku stěhovali se do Žižic.
 • 17.II Komise vojenská se zástupcem okres.Úřadu v Kralupech jednala o náhradě obci za zbořené hasičské skladiště. Obec dostane 6000.-Kč. Stavitel podal obci rozpočet na nové skladiště za 25.000.Kč Fiedler z Nové Vsi.
 • 21.V V sobotu byli povoláni ke zvlášní vojenské službě ihned: Antonín Hausmann starosta, Josef Jindřich, František Datel, Václav Janda, František Křtěn. Vojáci byli odvoláni z hlídek a na jejich místo přišlo 10 městských strážníků z Prahy. Ubytováníbyli v hostinci u Kratochvílů (sedm osob). Dále byl na vojnu povolán Oldřich Prejza z čísla 1.
 • 26.V Šel na vojnu Josef Votava čp 21. Domů se vrátil starosta Antonín Hausmann.
 • 30.V Odešli ze Sazené policejní strážníci a místo nich jsou tu vojáci z Terezína. Konají službu hlídkovou u krytů, ve kterých už je výzbroj. Bydlí v zámku počtem 13.
 • 10.VI V noci byli odvoláni vojáci zdejší ze stráží a nahrazeni jinými.
 • 14.IX Dostali povolávací lístek a hned nastoupili k vojenské službě: Kulhavý František do Slaného, Kulhavý Václav do Slaného, Janda Václav k pluku, Košťál Josef, Oldřich Votava, Kopecký František, Průša Antonín do Slaného, Jindřich Josef. Na pozdější den 19/9 jsou zavoláni: Kulka Josef, Hofman Josef čp 13, Bohumil Malik z č 1, Bohumil řehák čp 23, Kubeš Jan z č 12, Kašpárek Oldřich čp 44, Richard Muller syn Kašpárkové čp 85.
 • 18.IX Odešli na vojenské cvičení: Prejza Oldřich, Votava Josef, Křtěn Antonín čp 66 Pešek Josef . Vyrozumění byli o tom v noci . Domu se vrátil Kubeš Jan.
 • 28.IX Odstoupila vláda Hodžova. V noci jmenoval president republiky novou vládu vojenskou – úřednickou , předseda vlády generál inspektor vojska Jan Syrový. Z dřívější vlády je v nové vládě min.zahraničí Dr.Krofta, min. financí Dr. Kalfus, ministr propagandy bývalý vyslanec Hugo Vavrečka. Generál Syrový má ministerstvo národní obrany.
 • 24.IX Vyhlášena byla mobilizace ráno v půl páté všech vojáků do 40 let. Motorová vozidla budou odevzdána 25/9 v 5 hodin ráno, evidenční koně též, neevidenční budou předvedeni v Kralupech.
 • 26.IX Koní 12 odvedeno. V neděli ráno přišlo asi 900 mužů a do Nové Vsi z nich odešlo asi 500 mužů. Budou tu čekati na výstroj a výzbroj. Od 22. Září byla tu četa vojáků a kácela stromy podle potoka. Za 4 dny z domácích lidí asi 12 odvezlo pokácené dříví každému na dvůr asi 30 vozů. Včera a dnes jiná skupina 35 mužů pracovala lopatami a krumpáči na zákopech.
 • 26.IX Mužstvo má kuchyň na rychlo vyzděnou v čp 29. Uhlí dodává obec, vařila jim Anna Petříčková vdova po zedníku ze zámku. Za vaření dostala vyplaceno 102 Kč. V hostinci Kuchařově (Datel) vypili všecko pivo pani Datlová zavřela místnost.
  Před polednem procházel k Nové Vsi průvod asi 1.400 lidí. Jdou z Velvar, kde je pro ně shromaždiště na místo v Terezíně.
 • 27.IX Včera odváděly se v Kralupech vozy potažní. Měšly býti v dobrém stavu. V.Řehák čp 24 dodal k odvodu vůz který mu byl vrácen, ježto byl k nepotřebě. Přišlo nařizeni dodati do Slaného 4 traktory.
  Obchodník Vosmik vyprodal za 500.Kč známek poštovních a odpoledne opatřil si jiné za dalších 500Kč. Dnes nedošly žádné noviny do Velvar , zato pošta doručila 6.000 dopisů a lístků a značných počet balíků.
  Včera večer mluvil v 18 hodin rozhlasem Hitler hanlivě a nadubě o naši republice a presidentovi. Obecní úřad pozastavilů všecku zásobu uhlí u kupce Pokorného tak, že směl prodávati lidem nejvýš po 1/2q uhlí a zásobiti vojenskou kuchyň v čp 29 a 19.
 • 28.IX Ráno odjely 2 traktory Kulka a Poslt do Slaného se 4 potažními vozy. 2 traktory nemohly býti odtaženy , byly požkozeny Hausmanův a Plzakův. Učitel Jan Kocik půjčil zahradní rýč a motyku 3 rotě 5p.pluku – navečer umístil starosta u něho jeji kancelář, poručíka Najmana se sluhou a 2 podustojníky. Při úpravě se mu stratila kapesní baterka. Odpoledne jel četař Dvořák se sluhou poručíkovým pro peníze do Třebušic u Zvoleňovsi na motocyklu Josefa Kocika. Večer se rozšířila zpráva o dohodě státniků – věděli o tom vojáci zde ubytování.
 • 1.X Odstěhovala se 3 rota prý do Prahy, většinou lidé, kteří mají rodiny v straceném území, snad budou hned propuštěni domů. Telefon byl z čp 105 odnesen. Zůstal poručík, jenž předá všecky objekty zítra svému nástupci.
 • 2.X Přesuny: k nám vojáci oblečeni, od nás dále k Nové Vsi jsou neoblečeni. Naši lidé už nepracují na vojenských pracích. Dostali v sobotu 1.října výplatu, od vojenského velitelství za 4 dny po Kč 8.50 za dva dny nedostali nic. Našim lidem přidala obec Sazená dobrovolněna den 10 Kč ženatým s rodinou, kteří byli citelně zkráceni na svém dřívějším výdělku. Svobodným nic – 660.80 Kč.
 • 8.X Byla zastavena polní práce vojenská a kácení stromů při potoce. Místní pracovní oddíl byl rozpuštěn , mzda vojenským velitelstvím byla jim vyplacena. Obec doplácela svým občanům na těch pracích účastněných denně po 10 Kč tento týden celkem 430 Kč s předešlým dohromady 1170 Kč a 35h.
 • 14.X V 7 hodin večer přišli do Sazené uprchlíci ze zabraného území, počtem 25. Byli na první noc ubytováni v hostinci Kratochvílově na sále, ráno byli převedeni do čp 29. Anna Petříčková vdova po zedniku jim vařila. Okresní úřad dal podporu na osobu Kč 8- denně – byli tu všichni do 18.října. Toho dne odešli do pracovního tábora zvaného Písnice u Krče (praha).
 • 16.X Byli vráceni hospodářům koně – Košťálovi, Plzákovi, Votavovi, Řehákovi. Došli si pro ně do Kralup.
 • 19.X Odstěhovali se odtud vojáci s kulomety a druhý den odvezli odtud vojáci španělské jezdce, které v prvních dnech mobilisace byly připraveny na silnici na chumberek a u sypky Vinšovy.
 • 26.XI Vrátil se z vojenské služby ze Slovenska Josef Kocik jako poslední záložník ze Sazené.
 • 30.XI Vykonána byla sněmem za starého složení v Praze volba presidenta republiky Česko-Slovenské. Zvolen byl Dr.Emil Hácha , president nejvyššího správního soudu v Brně (v Praze).
 • 1.XII Schůze organisace republikánské strany u Šeflu. Usneseno likvidovati-rozpustiti organisaci a vstoupiti do strany Národní jednoty. Nyní v republice budou jen dvě politické strany = strana Národní jednoty, v niž bude soustředěna většina dosavádních politických stran a Strana pracujícího listu v níž především zůstává strana sociálně demokratická.