Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vládní nařízení ze dne 9. července 1937

19. 8. 2011

Vládní nařízení ze dne 9. července 1937,

jímž se mění a dopplňuje vládní nařízení ze dne 17. dubna 1935, č. 83 Sb. z. a n., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž se vydávají ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících ochraně proti leteckým útokům.

    Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 15, 17, 18, 20 a § 30, odst. 2 zákona ze dne 11. dubna 1935, č. 82 Sb. z. a n., o ochraně a obraně proti leteckým útokům:

Čl. I.

Změny o doplnění vládního nařízení č. 83/1935 Sb. z. a n.

    Vládní nařízení č. 83/1935 Sb. z. a n. Se mění a doplňuje takto:
   1. V § 10 odst. 2 se škrtá ustanovení dosavadního písm. d) a dosavadní ustanovení písm. e) označuje se písmenem d).
   2. Na konci § 11 nahrazuje se tečka středníkem, za kterým se připojují tato další ustanovení:  pro typ schválený stanoví značku. Zkoušení typů plynových masek pro telefonní účely, a to se zamontovaným mikrofonem nebo s mikrofonem jako přídavným zařízením nebo jinak pro telefonování upravených, provádí ministerstvo národní obrany za účasti ministerstva pošt a telegrafů, pokud nejde o typy určené pro brannou moc.
   3. § 13, odst. 2 bude zníti:
   (2) Výrobce jest povinen každou součástku úplné plynové masky, a to masku samu, filtr a hadici, opatřili stanovenou značkou (§ 11), rokem výroby, číslem serie, přiděleným koncesním úřadem a po provedené úřední zkoušce (§ 14) řadovým číslem výrobním; tato značení musí býti čitelná a trvanlivá.
   4. V § 14, odst. 1 bude poslední věta zníti:
    Zkoušení se děje na náklad výrobce.
   5. § 14, odst. 5 bude zníti:
 (5) Ke každé plynové masce musí býti připojen návod [§10, odst. 2, písm. b)], v němž třeba zvláštěnápadně uvésti ozačení, že plynová maska odpovídá úředně schválenému nebo stanovenému typu a jak má býti nejlépe uložena a ošetřována.
   6. § 14 se doplňuje dalším odsdtavecem 6 tohoto znění:
(6) Výrobky mohou u výrobce nebo obchodníka kdykoliv opětně býti podrobeny zkoušce  orgány uvedenými v odstavci 1, a to na náklad státu, pokud nebyla provedena k žádosti strany; ustanovení odstavců 2 a 3 platí obdobně i pro tyto zkoušky s tím, že se zničení provede na náklad toho výrobce neb obchodníka,  něhož byly masky zkoušce podrobeny.
   7. § 17, odst. 2 bude zníti:
(2) Poplatek za každý jednotlivý kus ke zkoušení předložených seriových výrobků (§14) se stanoví takto:
   a) za filtr 2 Kč,
   b) za masku (po případě i s hadicí) 1,50Kč.
   8. § 17 se doplňuje dalším odstavcem 4 tohoto znění:
   (4) Ustanovení tohoto paragrafu nevztahují se na plynové masky, jež objednala nebo vyrábí vojenská správa.

Čl. II.

Ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně proti leteckým útokům.

§1.
    (1) Za živnosti koncesované prohlašuje se po živnostensku provozovaná výroba, oprava a prodej těchto předmětů a zařízení k ochraně proti leteckým útokům:
   a) filtrů pro ochranu hromadnou,
   b) ochraných oděvů, čítajíc v to zejména oblek, obuv, rukavice a pod.,
   c) detektorů.
    (2) Koncesi udělují úřady příslušné podle obdoby zásad uvedených v § 15, odst. 4, větě 1 zák. č. 82/1935 Sb. z. a n., a to pokud jde o prodej v pohraničním pásmu nebo v obvodech opevněných nebo jiných pro obranu státu důležitých míst (§§ 34 a 35 zákona o obraně státu a předpisy jej provádějící), jen s předchozím souhlasem vojenské správy.
 
§2.
    Ustanovení § 1, odst. 1, §§ 2 až 9, § 10, odst. 1 a 2 a §§ 11 až 13 vl. nař. č. 83/1935 Sb. z. a n. ve znění čl. I platí obdobně pro předměty a zařízení, uvedené v § 1, s tou odchylkou, že počet exemplářů předmětů (zařízení), jež mají býti předloženy podle § 10, odst. 2, pism. c) uvedeného nařízení, stanoví směrnice podle § 10, odst. 2, písm. a).

§3.
    (1) Předměty a zařízení uvedené v § 1 mohou býti podrobeny úřední zkoušce dříve, než budou dány do prodeje. Kdy se tak stane, stanoví a zkoušení provádí orgány, jež určí ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany; než budou tyto orgány určeny, stanoví a provádějí zkoušení přechodně orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany. Zkoušení předmětů a zařízení, jež objednala nebo vyrábí vojenská správa, provádějí orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany. Zkoušení děje se na náklad státu, pokud nebylo provedeno k žádosti strany.
    (2) Ustanovení § 14, odst. 2, 3, 5 a 6 a § 16 vl. nař. 83/1935 Sb. z. a n. ve znění čl. I platí obdobně.
    (3) Filtry pro hromadnou ochranu a detektory do prodeje dávané musí býti opatřeny vhodným závěrem zabezpečujícím jejich neporušenost.

§4.
    Předměy a zařízení uvedené v § 1, pokud byly vyrobeny před účinností tohoto nařízení, mohou býti dodatečně přezkoušeny podle § 3.

§5.
    (1) Poplatky za zkoušení typů předmětů a zařízení uvedených v § 1 se stanový takto:
   a) za filtr pro hromadnou ochranu od 1000 do 10.000 Kč,
   b) za ochranný oděv od 500 do 1500 Kč,
   c) za detektor od 300 do 1000Kč.
    (2) Tyto poplatky, které podle rozsahu práce vyměřuje a vybírá úřad (orgán) provádějící zkoušení, jest zapraviti předem a plynou do státní pokladny.
 
§6.
    O dovezených předmětech a zařízeních uvedených v §§ 1 a 7 a o jejich dovozu a vývozu platí obdobně ustanovení §§ 18 a 19 vl. nař. č. 83/1935 Sb. z. a n.

§7.
    Soupravy prostředků pro první pomoc, které jsou určeny k tomu, aby sloužily k ochraně proti leteckým útokům, smějí býti prodávány jen podle typů, stanovených ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.

Čl - III.

Závěrečná ustanovení.

    (1) Kde toto nařízení se zmiňuje o vojenské správě, rozumí se tím ministerstvo národní obrany nebo velitelství, úřady neb orgány, jež toto ministerstvo určí.
    (2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem vnitra, ministrem národní obrany, ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ostatními zúčastněnými ministry.

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Pevnostní muzeum v Sazené z.s.

Nad Nádražím 129
Zadní Třebaň, 267 29

Vlastní muzeum se nachází
v obci Sazená.

+420 737 341 932

ropiksazena@seznam.cz