Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1935

Vládní nařízení ze dne 17. dubna 1935,

o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu.

    Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 15 až 18, jakož i podle § 20 a § 30, odst. 2 zákoa ze dne 11. dubna 1935, č. 82 Sb. z. a n., o ochraně proti leteckým útokům:

§1.
    (1) K nabytí živnostenského oprávnění k výrobě, opravě a prodeji plynových masek a jejich součástek vyžaduje se kromě toho, co jest předepsáno k provozování živnosti vůbec, ještě osobní spolehlivost vzhledem ke zvláštní povaze živnosti, bydliště v republice Československé a zvláštní způsobilost.
    (2) Kde se v tomto nařízení mluví o plynových maskách, rozumějí se tím i jejich součástky.
  
§2.
    (1) Zvláštní způsobilost (§ 1, odst. 1) prokazuje se:
   a) pro výrobu a opravu plynových masek vysvědčením o úspěšném složení odborné zkoušky u ministertva národní obrany; zkušební řád pro tuto zkoušku vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvy vnitra a průmyslu, obchodu a živností;
   b) pro prodej plynových masek vysvědčením o úspěšném složení odborné zkoušky u zemského úřadu; zkušební řád pro tuto zkoušku vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvy národní obrany a průmyslu, obchodu a živností.
    (2) Jde-li o podnik, po továrnicku provozovaný, postačí, prodá-li průkaz způsobilosti náměstek (obchodvedoucí), který musí též vyhovovati ustanovením § 1, odst. 1.

§3.
    (1) U obchodních společností a společenstev výdělkových a hospodářských (družstev) vyžaduje se pro nabytí živnostenského oprávnění (§ 1, odst. 1.):
   a) aby měly sídlo v republice Československé;
   b) aby většina kapitálu byla v rukou československých státních občanů; u společností akciových a komanditních společností na akcie, pokud jde o komandisty, jest tato podmínka splněna, zní-li většina akcií na jméno a jsou-li vlastníci těchto akcií československými státními občany;
   c) aby všichni členové správních orgánů, kteří podléhají povinnosti zápisu do obchodního rejstříku, byli československými státními občany, měli bysliště v republice Československé a byli spolehliví vzhledem ke zvláštní povaze živnosti;
   d) aby byl zřízen způsobilý náměstek (obchodvedoucí), vyhovující předpisům §1, odst. 1 a § 2.
    (2) Jiné společnosti a právnické osoby – s výjimkou státu – nemohou nabýti živnostenského oprávnění.

§4.
    Žádost o koncesi musí, mimo náležitosti předepsané všeobecnými předpisy, obsahovati, jde-li o výrobu plynových masek ještě:
   a) opis úředního schválení nebo stanovení typu plynové masky, o jejíž výrobu jde (§§ 10
až 12);
   b) údaj, kde mají býti zřízeny provozovny;
   c) údaj, zda bude živnost provozována společně s jinou živností či samostatně (v samostatných provozovnách neb místnostech).

§5.
    (1) Koncese k výrobě plynových masek opravňuje také k jejich opravě a prodeji, není-li v koncesní listině jinak stanoveno.
    (2) Převod oprávnění na jinou osobu, propachtování a provozování koncese náměstkem jsou zakázány. Výjimky obsahuje § 56 živnostenského řádu (§ 72 živnostenského zákona), a pokud jde o provozování náměstkem § 2, odst. 2 a § 3 tohoto nařízení.
    (3) Koncesní úřad může vyslovit zákaz provozování koncese spolu s jinou živností. Dále může koncesní úřad vyslovit povinnost provozovací, jakož i podrobiti provoz zvláštní živnostenksko-policejní úpravě,, která se může vztahovati i k jednotlivým živnostenským podnikům.
 
§6.
    Koncesionář je povinen vésti přesné výkazy na úředně předepsaných formulářích o počtu a druhu vyrobených (prodaných) plynových masek. Je dále povinen uskladniti plynové masky podle předpisů vydaných ministerstvem průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministerstvy vnitra a národní obrany.

§7.
    (1) Žádost za schválení provozovny na výrobu a opravu plynových masek nebo změnu jejího stanoviště neb její rozšížení budiž podána ve trojím vyhotovení u ministerstva průmyslu, obchodu a živností.
    (2) Ke každé žádosti jest připojiti ve trojím vyhotovění zejména:
   a) situační a polohopisné plány provozovny a jejího okolí;
   b) plány stavební, konstruktivní a disposiční;
   c) popis provozovny, způsobu stavby, jejího vnitřního zařízení a provozovacího pochodu.

§8.
    (1) O žádosti bude provedeno řízení podle ustanovení § 26 živnostenského řádu (§ 41 živmostenského zákona) s přihlédnutím k § 21, odst. 1 zák. č. 82/1935 Sb. z. a n.) zjistí, zda provozova byla postavena a zařízena podle podmínek schválení.
    (2) V kladném rozhodnutí o žádosti jest uvésti též výhradu, že úřad (§ 16, odst, 1 zákona č. 82/1935 SB. z. a n.) zjistí, zda provozovna byla postavena a zařízena podle podmínek schválení.
    (3) Se stavbou provozovny nesmí být započato, dokud nebylo vadáno schválení.
    (4) Dokončení prací stavebních a zařizovacích budiž oznámeno ministerstvu průmyslu, obchodu a živností.
    (5) Provozovna smí býti uvedena v chod teprve po vydání kolaudačního výměru
(odstavec 1).
    (6) Zahájení výroby, přerušení, jakož i opětné její zahájení budiž oznámeno nejpozději do osmi dnů písemně ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, ministerstvu národní obrany a okresnímu úřadu, v jehož obvodu byla provozovna zřízena. Po dobu přerušení výroby může okresní  úřad k zamezení nekontrolované výroby učiniti taková opatření, která by znemožnila užívání výrobních prostředků.

§9.
    (1) Dozor nad výrobou a opravou plynových masek vykonává okresní úřad s orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany; dozor nad prodejem přísluší okresnímu úřadu.
    (2) Dozor nad výrobou a opravou plynových masek, jež objednala nebo vyrábí vojenská správa, provádějí orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany.

§10.
    (1) Žádost o schválení typu plynových masek, jakož i za schválení změny typu se podává u ministerstva národní obrany; jedna žádost nesmí se týkati více než jednoho typu.
    (2) Žádost musí být doložena zejména:
   a) přesným popisem předmětu, o ehož schválení se žádá, ve trojím vyhotovení s příslušnými konstruktviními plány. Tento popis musí býti zvlášť podrobný, pokud se týče vnitřního složení filtru jak po stránce mechanické, tak po stránce chemické, s udáním resistenčních dob pro určité koncentrace chemických bojových látek; podrobnosti stanoví směrnice, vydané ministerstvem národní obrany;
   b) návrhem Návodu pro používání masky ve trojím vyhotovení sestaveného žadatelem pro navrhovaný typ masky. Návod musí býti co nejjasnější a doplněn potřebnými vyobrazeními;
   c) čtyřmi exempláři předmětů, pro které se žádá za schválení (masky, po případě hadicea jiné nespotřební součástky) a osmi exempláři součásek s chemickou náplní, určených k opotřebování použitím (filtry). Jeden exemplář předloženého materiálu bude po orazítkování a popsání vrácen žadateli;
   d) návrhem na vhodné označení typu (§ 13) ; (Upraveno vl. nař. č. 192/1937) 
   e) potvrzením o zapravení zkušebních poplatků (§ 17).
    (3) Závity plynové masky, filtru a hadic musí odpovídati normě stanovené v příloze tohoto nařízení.

§11.
    Zkoušení typů provádí ministerstvo národní obrany, jež podle výsledku zkoušky předložený typ v dohodě s ministerstvem vnitra schválí, nebo jeho schválení odepře. (Doplněno vl. nař. č. 192/1937).

§12.
    Ministerstvo národní obrany v dohodě s minsterstvem vnitra může – ukáže-li se toho potřeba – stanoviti z úřední moci typ plynové masky. Typ plynových masek pro brannou moc stanoví ministerstvo národní obrany.

§13.
    (1) Plynové masky smějí býti vyráběny jen podle úředně schválených neb stanovených typů (§§ 10 až 12).
    (2) Výrobce je povinen každou součástku úplné plynové masky, a to masku masku samu, filtr a hadici, opatřili svou značkou, označením typu, jakož i datem výroby; tato označení musí býti čitelná a trvanlivá. (Pozměněno vládním nař. č. 192/1937).

§14.
    (1) Plynové masky podrobují se úřední zkoušce dříve, než budou dány do prodeje. Zkoušení provádějí orgány, jež určí ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany, než budou tyto orgány určeny, provádějí zkoušení přechodně orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany. Zkoušení plynových masek, jež objednala neb vyrábí vojenská správa, provádějí orgány vojenské správy, jež určí ministerstvo národní obrany. Zkoušení děje se ve zkušebnách výrobce a na jeho náklad. (Pozměněno vl. Nař. č. 192/1937).
    (2) Výrobky, které vyhověly při zkoušce stanoveným podmínkám, opatří se úředním razíkem se značkou zkušebního orgánu a datem zkoušky.
    (3) Výrobky, které nevyhověly při zkoušce stanoveným podmínkám a které nelze dodatečně opraviti, budou na náklad výrobce komisionelně učiněny neupotřebitelnými a zkušební orgán zřídí vzetí vzorků k zjištění závady.
    (4) Filtry do prodeje dávané musí býti opatřeny vhodným závěrem zabezpečujícím jejich neporušitelnost.
    (5) Ke každě plynové masce musí býti připojen návod [§ 10, odst. 2, písm. b)], v němž třeba zvláště nápadně uvésti označení, že plynová maska odpovídá úředně schválenému nebo stanovenemu typu a jak má býti nejlépe uložena. (Doplněno vl. nař. č. 192(1937).

(§ 14 byl rozšířen o další odstavec vl. nař. č. 192/1937)

§15.
    Plynové masky, pokud byly vyrobeny před účinností zákona č. 82/1935 Sb. z. a n., nesmějí býti dány do prodeje, dokud nebyly dodatečně přezkoušeny podle § 14 tohoto nařízení.
 
§16.
    Zkoušení vyrobených plynových masek se provádí podle směrnic vydaných ministerstvem vnitra av dohodě s ministerstvem národní obrany, přechodně ministerstvem národní obrany (§ 14, odst. 1). Pro zkoušení plynových masek, jež objednala nebo vyrábí vojenská správa, vydá směrnice ministerstvo národní obrany.

§17.
    (1) Poplatky za zkoušení typů plynových masek stanoví se takto:
   a) za filtr 1000 Kč;
   b) za masku 500 Kč;
   c) za ostatní součástky (na př. hadici a pod.) 50 Kč.
    (2) Poplatek za každý jednotlivý kus ke zkoušení předložených seriových výrobků (§ 14) se stanoví takto:
   a) za filtr 3,50 Kč;
   b) za masku 1,50 Kč;
   c) za ostatní součástky (na př. hadici a pod.) 50 h. (Pozměněno vl. n. č. 192/1937).
    (3) Tyto poplatky, které vyměřuje a vybírá úřad (orgán) provádějící zkoušení, jest zapraviti předem a plynou do státní pokladny.

(§ 17 byl vl. n. č. 192/1937 doplněn dalším odstavcem.).

§18.
    (1) Plynové masky dovezené z ciziny podléhají předpisům zákona č. 82/1935 Sb. z. a n., jakož i předpisům tohoto nařízení.
    (2) Povolení k dovozu a vývozu plynových masek uděluje ministerstvo průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministerstvem vnitra a národní obrany. Za udělení povolení k dovozu zapravuje se poplatek ve výši 5% z ceny dováženého zboží. Pro stanovení ceny třeba obdobně užití ustanovení § 176, odst. 2, prvé a druhé věty vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon.
    (3) Poplatek za udělení povolení k dovozu plynových masek z ciziny vyměřuje a vybírá ministerstvo průmyslu, obchodu a živností současně při udělení povolení k dovozu; poplatek plyne do státní pokladny.
    (4) V žádosti o povolení k dovozu plynových masek jsou žadatele povinni udati správně  cenu dováženého zboží a účel, k němuž dovoz žádají. Není-li žadateli cena zboží přesně známa již při podání žádosti o povolení k dovozu, jest povinen ji oznámiti do 3 dnů po jejím zjištění.
    (5) Poplatek za udělení povolení k dovozu plynových masek se nevrací. Zcela výjimečně vrátí se tento poplatek na žádost podanou nejpozději do tří měsíců po uplynutí doby, na niž povolení k dovozu bylo uděleno, prokáže-li se, že z dovozu, na který povolení znělo, sešlo, a to bez viny žadatelovy. Má-li však stát proti žadateli protipohledávku, použije se poplatku k úhradě této protipohledávky a žadateli se vrátí pouze zbytek. Vždy se však z poplatku, který se žadateli vrací, sráží částka činící 5%. Poplatek do 10 Kč včetně se vůbec nevrací. O promlčení a vymáhání poplatku podle tohoto nařízení platí předpisy pro promlčení a vymáhání přímých daní.

§19.
    Od poplatku v § 18 uvedeného jsou osvobozeny státní úřady, jakož i státní nebo státem spravované (provozované) podniky, ústavy, fondy a zařízení. Z části může býti tento poplatek prominut jiným veřejným a všeužitečným podnikům a ústavům, jakož i obcím.

§20.
    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministry vnitra a národní obrany a s ostatními zúčastněnými ministry.
 

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Pevnostní muzeum v Sazené z.s.

Nad Nádražím 129
Zadní Třebaň, 267 29

Vlastní muzeum se nachází
v obci Sazená.

+420 737 341 932

ropiksazena@seznam.cz